Bestyrelse:

Formand: Hans Erik Hansen 22567520

Næstformand: Maibritt Wisler;   24604120

Bestyrelsesmedlemmer:

Linda Hansen – Nielsen;  22170902

Bent Pedersen; 

Henrik Aakast;  53610362

Kenneth Hansen; 61732635

Flemming Støiholm 53659095

Suppleanter:

Janus Jørgensen; 

Christian Durup

Kasserer: Tina Hansen:  23243107

Revisor:  Katja Hald 

Revisor suppleant: Dorthe Plambech 20847262

Vedtægter for

TERSLEV GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING

 • § 1-Navn

Foreningens navn er Terslev Gymnastik- & Idrætsforening.

Foreningen er stiftet 20. november 1893

Foreningens hjemsted er Faxe kommune.

 • §  2 – Formål

Foreningens formål er ved idræt og andet kulturelt virke, at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

 • § 3 – Tilslutning

Foreningen er tilsluttet DGI – Vestsjælland og Danmarks Idrætsforbund og dermed undergivet disses vedtægter.

 • § 4 – Medlemmer

Stk. 1: Som aktive medlemmer kan optages børn og voksne, når de vedkender sig nærværende vedtægter. Som passive medlemmer kan enhver optages.

Stk. 2: Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.

Stk. 3: Bestyrelsesmedlemmer betragtes som aktive medlemmer.

 • § 5 – Ledelse

Stk. 1: Foreningens ledelse består af 7 bestyrelsesmedlemmer hvoraf den ene vælges som formand, og 2 suppleanter.

Stk. 2: Det tilstræbes at hver aktiv gruppe er repræsenteret ved mindst et bestyrelsesmedlem.

Stk. 3: alle bestyrelsesmedlemmer for 2 år. 2 suppleanter vælges for 1 år.  1 revisor vælges for 2 år, desuden vælges 1 revisorsuppleant.

Stk. 4: Valgbar er ethvert aktivt som passivt medlem, der er fyldt 15 år, og har været medlem i 3 mdr. Valg til formand og kasser kræver dog at vedkommende er fyldt 18 år.

Stk. 5: Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Næstformand vælges, denne person træder i formandens sted, når formanden er forhindret. Kasserer, der fører medlemslister og regnskab og er ansvarlig for foreningens pengemidler, samt en sekretær, der fører referat og aktivitetslister i samråd med formanden.

Stk. 6: Suppleanterne indkaldes til bestyrelsesmøderne, de har taleret, men ikke stemmeret.

Stk. 7: Der tages referat fra bestyrelsesmøder, og dette godkendes senest på næste møde.

 • § 6 – Aktiviteter

Stk. 1: Bestyrelsen kan godkende nedsættelse af udvalg. Dog skal udvalget godkendes på førstkommende generalforsamling.

Stk. 2: En aktivitets ophør skal godkendes på førstkommende generalforsamling. Ved ophør overgår dispositionsretten over samtlige aktivitetens ejendele og formue til foreningen.

 • § 7 – Udvalg

Stk. 1: For hver af de aktiviteter, der er godkendt som selvstændigt aktivitetsområde, vælges et udvalg på 3-7 medlemmer, hvoraf formanden vælges på generalforsamlingen.

Stk. 2: Udvalgene fastsætter selv deres forretningsorden der godkendes af bestyrelsen.

 • § 8 – Kontingent

Kontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.

Stk. 1: Bestyrelsesmedlemmer kan deltage i al idræt, og er kontingent fri.                                                Betaler dog passivt kontingent 1 gang pr. år

Stk. 2: Udvalgsformænd, instruktører og trænere er fritaget for kontingent i de aktiviteter de repræsenterer. Dog skal der betales passivt kontingent.

Stk. 3: Holdlederne for hold uden træner og instruktører er fritaget for kontingent på holdet.                      Dog skal der betales passivt kontingent.

Stk 4: Æresmedlemmer som er udnævnt af bestyrelsen, er fritaget for kontingent og passivt medlemskab. Den idrætsgren som har æresmedlemmet, skal derfor ikke betale passivt kontingent for dette medlem til administration.

 • § 9 – Forpligtelser

Stk. 1: Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.

Stk. 2: Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen ud over kontingentforpligtelsen. Det er medlemspligt at oplyse adresseændring til foreningens kasserer, således at girokort kan fremsendes til gældende adresse. Såfremt adresseændring er udeladt, og der på fremsendte rykker er påført gebyr, opretholdes gebyret.

Stk. 3: Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

 • § 10 – Myndighed

Stk. 1: Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes i februar måned og indkaldes ved opslag på foreningens område (i brugsen og i hallen) og ved annoncering på de sociale medier som bestyrelsen finder vigtigst. (TGIF Hjemmeside, facebookgrupper og evt i artikel i avis.)

Stk. 2: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, fremsendes skriftligt til formanden senest 8 dage før.

Stk. 3: Alle medlemmer, der er fyldt 15 år, og har været medlem i minimum 3 mdr. har stemmeret. Dog kan forældre/værge stemme for yngre medlemmer. Fremmødte til generalforsamlingen har kun én stemme. Medlemmer i restance har ikke stemmeret.

Stk. 4: På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal (over halvdelen), dog kræves til udelukkelse af et medlem, samt til ændring af disse vedtægter, mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget. Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages.

Stk. 5: Der føres referat over vedtagne beslutninger, som efterfølgende underskrives af dirigenten.

 • § 11 – Generalforsamlingen

På den ordinære generalforsamling behandles følgende:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Aflæggelse af beretning
 3. Udvalgene aflægger beretning
 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab
 5. Forelæggelse af budget for indeværende år
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Fastsættelse af kontingent
 8. VALG
 9. a) bestyrelsesmedlemmer
 10. b) suppleanter
 11. c) revisorer
 12. Eventuelt
 • § 12 – Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 10 af foreningens aktive medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

 • § 13 – Tegningsret

Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån – af den samlede bestyrelse.

 • § 14 – Forretningsorden

Stk. 1: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 2: Formanden, næstformanden og kassereren har ret til at overvære udvalgsmøderne, dog uden at have stemmeret.

 • § 15 – Bestyrelsen

Vedtagelse i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsen stemmer herfor.

 • § 16 – Regnskabsår

Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december, og senest d. 1. februar afgiver bestyrelsen driftsregnskab til revisorerne.

 • § 17 – Opløsning

Stk. 1: Foreningen kan kun opløses, når 3/4 af deltagerne i 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor.

Stk. 2: Ophører foreningen at eksistere, eller udmelder foreningen sig af amtsforeningen, skal den til denne aflevere samtlige herfra modtagne ejendele.

Stk. 3: Udover det i stk. 2 nævnte tilfalder foreningens formue idræts- og ungdomsarbejde i Faxe kommune.

 • § 18 – TGIF Klub farve

TGIF Klub Farver er Hvid /Sort.

Alle hold skal benytte disse farver på deres spillerdragt, dog er Gymnastik holdene undtaget disse regler, da de ikke selv bestemmer hvilke farver der bruges bl.a. ved opvisninger.

Disse vedtægter er vedtages på generalforsamlingen 26.02.2020 og erstatter tidligere vedtægter. – TGIF bestyrelse

(Ovenstående erstattet tidligere vedtægter vedtages på generalforsamlingen 26.02.2008)